تاریخچه

1349
کلنگ زنی بیمارستان با حضور آیت الله شهید صدوقی، رحال و خیرین و مردم در روز 15 آبان سال 1349 و پس از اقامه نماز عید سعید فطر
1359
افتتاح بیمارستان در سه طبقه شامل بخش های بستری، بلوک زایمان اتاق عمل و خدمات جراجی و عمومی
1360
افتتاح درمانگاه عمومی و تخصصی و افزایش بخش های داخلی – جراحی و اتاق عمل به بیمارستان
1361
افتتاح بخش خدمات پاراکلینک در درمانگاه تخصصی سیدالشهداء
1380
آغاز بهره برداری از فاز توسعه بیمارستان شامل بخش های جراحی قلب، اتاق عمل جراحی قلب ، ICU جراحی قلب و ساختمان جدید اورژانس
1391
بهره برداری فاز توسعه دوم بیمارستان شامل اتاق های عمل جدید ، بخش داخلی شماره سه، راه اندازی بخش CCU جدید
1394
نوسازی ساختمان اصلی بیمارستان، و اضافه کردن بخش ها و اتاق های عمل جدید و همچنین توسعه خدمات پاراکلینیک بیمارستان