نام بیمهپوشش هانام و تلفن نمایندهنشانی
بیمه ها | بیمارستان سیدالشهداء یزدبیمه تأمین اجتماعی
بستری -جراحی-درمان طبی- کلینیک وپاراکلینیکآقای سلیمی-خانم موسوی155-36262385یزد- میدان شهید بهشتی-ابتدای خیابان فرخی
بیمه ها | بیمارستان سیدالشهداء یزدبیمه سلامت
بستری -جراحی-درمان طبی- کلینیک وپاراکلینیکآقای زاهد260-36246340
یزد - خیابان شهید چمران
بیمه ها | بیمارستان سیدالشهداء یزدبیمه آتیه سازان
خدمات تشخیصی -درمانی و توانبخشی شامل بستری - جراحی - درمان طبی-
رادیولوژی- آزمایشگاه-c.t.s- سونوگرافی و ...
خانم جمالی28-36291501یزد - خیابان شهید چمران
بیمه ها | بیمارستان سیدالشهداء یزدسنگ آهن بافق
بستری -جراحی-درمان طبی- کلینیک وپاراکلینیکخانم ملاحیدری 36280639
یزد- بلوار شهید بهشتی-جنب کمیته امداد
بیمه ها | بیمارستان سیدالشهداء یزدبیمه ایران
بستری -جراحی-درمان طبی- کلینیک وپاراکلینیکآقای دکتر قانع31485670
یزد- بلوار جمهوری- روبروی بانک ملی شعبه غدیر
بیمه ها | بیمارستان سیدالشهداء یزدبیمه دی
بستری -جراحی-درمان طبی- کلینیک وپاراکلینیکخانم حاتمی 14- 35243007
یزد- حد فاصل سه راه شحنه و سه راه حکیمیان
بیمه ها | بیمارستان سیدالشهداء یزدبیمه نوین
انجام کلیه خدمات تشخیصی و درمانی مورد نیاز معرفی شدگان از سوی شرکت- چکاپ آقای مسلمان 107-35235722یزد- بلوار جمهوری - روبروی پارک غدیر
بیمه ها | بیمارستان سیدالشهداء یزدنیروهای مسلح
خدمات تشخیصی -درمانی و توانبخشی شامل بستری - جراحی - درمان طبی
کلینیکی و پاراکلینیکی-آزمایشگاهی-رادیولوژی-فیزیوتراپی-دارویی- اورژانس و ....
آقای پاینده 235-35233384
یزد- بلوار 22 بهمن
بیمه ها | بیمارستان سیدالشهداء یزدبیمه دانا
بستری -جراحی-درمان طبی- کلینیک وپاراکلینیکآقای شریفی 207-35251141
یزد- بلوار جمهوری - روبروی بیمه نوین
بیمه ها | بیمارستان سیدالشهداء یزدطرح ترافیک
بستری -جراحی-درمان طبی
آقای فتوحی 09131562767
یزد- میدان باهنر- دانشگاه علوم پزشکی
بیمه ها | بیمارستان سیدالشهداء یزدبیمه البرز
بستری -جراحی-درمان طبی
آقای کرمی 104-36243023
یزد- بلوار شهید منتظر قائم
بیمه ها | بیمارستان سیدالشهداء یزدمس کرمان
بستری -جراحی-درمان طبی- کلینیک وپاراکلینیک
آقای مقصودی03434305315
رفسنجان - مس سرچشمه
بیمه ها | بیمارستان سیدالشهداء یزدبانک ملت
بستری -جراحی-درمان طبی- کلینیک وپاراکلینیک- دارو
آقای میرشمسی31666243
یزد- بلوار جمهوری - روبروی شیرینی سنتی
بیمه ها | بیمارستان سیدالشهداء یزدکمیته امداد
بستری -جراحی-درمان طبی- کلینیک وپاراکلینیک- دارو
( تحت پوشش بیمه سلامت )
آقای بقایی 214-36249861
یزد- میدان امام حسین- ابتدای بلوار ش بهشتی
بیمه ها | بیمارستان سیدالشهداء یزدبیمه پارسیان
خدمات تشخیصی -درمانی و توانبخشی شامل بستری - جراحی - درمان طبی
رادیولوژی- آزمایشگاه-c.t.s- سونوگرافی و ...
خانم مقتدری 03531-5234237 3
یزد- بلوار جمهوری
بیمه ها | بیمارستان سیدالشهداء یزدبانک سپه
بستری -جراحی-درمان طبی- کلینیک وپاراکلینیک- دارو
خانم کشاورزیان 31595981
یزد- بلوار جمهوری - قبل از امامزاده سید جعفر
بیمه ها | بیمارستان سیدالشهداء یزدبیمه سینا
خدمات تشخیصی -درمانی و توانبخشی شامل بستری - جراحی - درمان طبی- کلینیکی و پاراکلینیکی
آقای سلطانی 17-35235301
یزد- بلوار جمهوری
بیمه ها | بیمارستان سیدالشهداء یزدبیمه رازی
بستری -جراحی-درمان طبی
خانم احمدی 114- 35245500
یزد- بلوار جمهوری- نبش کوچه شرق
بیمه ها | بیمارستان سیدالشهداء یزدبیمه کمک رسان
خدمات تشخیصی -درمانی و توانبخشی شامل بستری - جراحی - درمان طبی- کلینیکی و پاراکلینیکی-آزمایشگاهی-رادیولوژی-فیزیوتراپی-دارویی- اورژانس و ....
آقای جعفری 116-36289597
یزد- خیابان ایت ا... کاشانی- کوچه مریم
بیمه ها | بیمارستان سیدالشهداء یزدبیمه آسیا
بستری -جراحی-درمان طبی و سایر خدمات
آقای ابویی 31-37254021
یزد- بلوار شهید صدوقی شمالی- روبروی تالار شهر
بیمه ها | بیمارستان سیدالشهداء یزدبیمه بازنشستگان نفت
خدمات تشخیصی -درمانی و توانبخشی شامل بستری - جراحی - درمان طبی- کلینیکی و پاراکلینیکی-آزمایشگاهی-رادیولوژی-فیزیوتراپی-دارویی و....
خانم مرتضوی 09132520381
یزد- میدان مسکن- ابتدای خیابان مقداد
بیمه ها | بیمارستان سیدالشهداء یزدصدا و سیما
خدمات تشخیصی -درمانی و توانبخشی شامل بستری - جراحی - درمان طبی- کلینیکی و پاراکلینیکی و دارویی و...
آقای سلطانی
یزد- انتهای بلوار شهید دشتی
بیمه ها | بیمارستان سیدالشهداء یزدچادرملو
بستری -جراحی-درمان طبی- کلینیک وپاراکلینیک
آقای دکتر زینلی 31533032
یزد- بلوار جمهوری -روبروی بانک ملت
بیمه ها | بیمارستان سیدالشهداء یزدبانک کشاورزی
بستری -جراحی-درمان طبی- کلینیک وپاراکلینیک
آقای زمانی 3040-36284151
یزد- خیابان ایت ا... کاشانی
بیمه ها | بیمارستان سیدالشهداء یزدشرکت نفت
خدمات تشخیصی -درمانی و توانبخشی شامل بستری - جراحی - درمان طبی- کلینیکی و پاراکلینیکی-آزمایشگاهی-رادیولوژی-فیزیوتراپی-دارویی و....
آقای عارف منش 36234219
یزد- خیابان ایت ا... کاشانی- قبل از پمپ بنزین
بیمه ها | بیمارستان سیدالشهداء یزددانشگاه علوم پزشکی-طرح تحول سلامت
بستری -جراحی-درمان طبی
آقای فتوحی 09131562767
یزد- میدان باهنر- دانشگاه علوم پزشکی
بیمه ها | بیمارستان سیدالشهداء یزدبنیاد 15 خرداد
خدمات تشخیصی -درمانی و توانبخشی شامل بستری - جراحی - درمان طبی- کلینیکی و پاراکلینیکی
آقای زارع 09120031970
بیمه ها | بیمارستان سیدالشهداء یزدبیمه سامان
بستری -جراحی-درمان طبی
آقای دهقان- خانم صراف 20-35234550
یزد- بلوار جمهوری- بعد از بیمه ایران
بیمه ها | بیمارستان سیدالشهداء یزدبیمه میهن
خدمات تشخیصی -درمانی و توانبخشی شامل بستری - جراحی - درمان طبی- رادیولوژی- آزمایشگاه-c.t.s- سونوگرافی وآسیب شناسی-mri- دارویی- آنژیوگرافی
خانم صالحی 105-38275030
یزد- بلوار مدرس- قبل از رستوران نگین
بیمه ها | بیمارستان سیدالشهداء یزدشرکت هواپیمائی
کلینیکی و پاراکلینیکی
( بستری ، جراحی و درمان طبی تحت پوشش بیمه ایران )
آقای طرفی 36221643
یزد- چهارراه فرهنگیان- جنب درمانگاه نیکوپور
بیمه ها | بیمارستان سیدالشهداء یزدبیمه آرمان
بستری -جراحی-درمان طبی
خانم قاسمی 3-35262001
یزد- حد فاصل سه راه حکیمیان و چهارراه 22 بهمن
بیمه ها | بیمارستان سیدالشهداء یزدبیمه معلم
خدمات تشخیصی -درمانی و توانبخشی شامل بستری - جراحی - درمان طبی- رادیولوژی- آزمایشگاه-c.t.s- سونوگرافی و ...
آقای دریجانی 5- 7245003 3
یزد- چهارراه فرهنگیان به سمت سه راه آبنما
بیمه ها | بیمارستان سیدالشهداء یزدبیمه کوثر
خدمات تشخیصی -درمانی و توانبخشی شامل بستری - جراحی - درمان طبی- رادیولوژی- آزمایشگاه-c.t.s- سونوگرافی و ...
آقای بابایی زاده 106-37268232
یزد- بلوار 22 بهمن - روبروی مجموعه ورزشی کارگران
بیمه ها | بیمارستان سیدالشهداء یزدبانک رفاه
بستری -جراحی-درمان طبی
آقای فرازمند35222278
یزد- بلوار جمهوری - بعد از کوچه شرق
بیمه ها | بیمارستان سیدالشهداء یزدبیمه ملت
خدمات تشخیصی -درمانی و توانبخشی شامل بستری - جراحی - درمان طبی- رادیولوژی- آزمایشگاه-c.t.s- سونوگرافی وآسیب شناسی-mri- دارویی- آنژیوگرافی
آقای دهقانی 2-35302700
یزد- بلوار جمهوری - جنب شیرینی حاج خلیفه
بیمه ها | بیمارستان سیدالشهداء یزدبیمه ما
خدمات تشخیصی -درمانی و توانبخشی شامل بستری - جراحی - درمان طبی- رادیولوژی- آزمایشگاه-c.t.s- سونوگرافی و ...
خانم مقتدری 109-36272790
یزد- خ مطهری - بعد از پمپ بنزین روحانیون
بیمه ها | بیمارستان سیدالشهداء یزدکانون وکلاء
بستری -جراحی-درمان طبی- کلینیک وپاراکلینیک
021-88705190 خانم سلیمانپور
یزد-میدان مهدیه- روبروی بیمارستان مادر
بیمه ها | بیمارستان سیدالشهداء یزدبانک ملی
کلینیکی و پاراکلینیکی
( بستری ، جراحی و درمان طبی تحت پوشش بیمه نوین )
آقای طراح زاده و خانم زارع 35222152
یزد- بلوار جمهوری - روبروی بیمه ایران
بیمه ها | بیمارستان سیدالشهداء یزدبیمه کارآفرین
بستری - جراحی - درمان طبی
خانم فداکار 226-35231650
یزد- بلوار جمهوری - روبروی کوچه شرق
بیمه ها | بیمارستان سیدالشهداء یزدزغال سنگ طبس
بستری -جراحی-درمان طبی- کلینیک وپاراکلینیک
آقای احمدزاده857-05632824551
طبس- گلشن-بلوار قاسم سلیمانی
بیمه ها | بیمارستان سیدالشهداء یزدبانک صادرات
کلینیکی و پاراکلینیکی
( بستری ، جراحی و درمان طبی تحت پوشش بیمه سرمد )
اقای سالم 35239716
یزد- بلوار جمهوری - روبروی بانک تجارت
بیمه ها | بیمارستان سیدالشهداء یزدبانک مرکزی
کلینیک وپاراکلینیک
آقای واحدیان 36213051
یزد- خیابان امام -طبقه فوقانی بانک ملی
بیمه ها | بیمارستان سیدالشهداء یزدبانک تجارت
بستری -جراحی-درمان طبی- کلینیک وپاراکلینیک
خانم کریمی35244529
یزد- بلوار جمهوری - روبروی بانک صادرات
بیمه ها | بیمارستان سیدالشهداء یزدبیمه تعاون
بستری - جراحی - درمان طبی
آقای گلزار35303161
یزد- بلوار جمهوری - روبروی خانه کارگر
بیمه ها | بیمارستان سیدالشهداء یزدبیمه تجارت نو
خدمات تشخیصی -درمانی و توانبخشی شامل بستری - جراحی - درمان طبی
رادیولوژی- آزمایشگاه-c.t.s- سونوگرافی و ...
خانم فرودی 6-38342052
یزد- صفائیه - بلوار دانشگاه- جنب بانک ملی
بیمه ها | بیمارستان سیدالشهداء یزدبیمه سرمد
خدمات تشخیصی -درمانی و توانبخشی شامل بستری - جراحی - درمان طبی- رادیولوژی- آزمایشگاه-c.t.s- سونوگرافی و ... و چکاپ
آقای دهقان 657-35255600
یزد- بلوار پاکنژاد -روبروی مدیران خودرو فلاحی
بیمه ها | بیمارستان سیدالشهداء یزدبانک توسعه صادرات
کلینیک وپاراکلینیک
03535224615
یزد- بلوار جمهوری - نبش کوچه شرق
بیمه ها | بیمارستان سیدالشهداء یزدبانک مسکن
بستری - جراحی - درمان طبی
آقای حسینی 38265733
یزد- خیابان ایرانشهر- روبروی دبیرستان ایرانشهر