بیمار محوری
مدیریت خطر و حفظ ایمنی بیمار
تعالی مستمر
احترام به محیط زیست
آموزش مداوم
همدلی و مشارکت جویی