آشنایی با تریاژ ( دسته بندی ) توسط دکتر پهلوانپور

دکتر سعیدرضا پهلوان پور

کلمه تریاژ یک واژه فرانسوی است که از واژه trier مشتق شده است. معنی این واژه هم به معنای جداسازی و تفکیک کردن است. در واقع بخش تریاژ، در محیط های اورژانس بیمارستان های شلوغ کاربرد دارد. زمانی که ظرفیت پذیرش بیماران اورژانسی، در حد توان مرکز نباشد، معمولاً از این بخش به منظور تفکیک بیماران اورژانسی استفاده می شود تا بیماران، بر اساس میزان خطری که تهدیدشان می کند، اولویت بندی شوند.

دکتر سعیدرضا پهلوان پور، پزشک اورژانس بیمارستان درباره این بخش توضیح می دهد.