آشنایی با بیماری های دریچه ای قلب

آشنایی با بیماری های دریچه ای قلب | بیمارستان سیدالشهداء یزد

 

قلب‌ چهار دریچه‌ دارد. دریچه‌‌ دولتی‌ میترال‌ و سه‌ لتی‌ تریکوسپید که‌ کنترل‌ جریان‌ خون‌ ورودی به‌ درون‌ بطن‌ها را به‌ عهده‌ دارند. دریچه‌های‌ سه‌ لتی‌ آئورت‌ و ریوی‌ نیز کنترل‌ جریان‌ خون خروجی به‌ خارج‌ از قلب‌ را به‌ عهده‌ دارند. تنگی دریچه ها موجب کاهش خروج خون از قلب و نارسایی دریچه ها موجب پس زدن مجدد خون پمپ شده می شود. پس عملکرد درست‌ دریچه‌ها برای‌ کارآمدی‌ قلب‌ به‌ عنوان‌ یک‌ پمپ‌ اهمیت‌ حیاتی دارد.

در این ویدئو آقای حمیدرضا آرین نیا سرپرستار بخش جراحی قلب توضیحاتی در خصوص بیماری های دریچه قلب، راه های تشخیص و توصیه هایی درباره مصرف دارو و فعالیت ها بعد از عمل دریچه قلب ارائه می کند.