سیاست های اصلی بیمارستان سیدالشهداء یزد

سیاست های اصلی بیمارستان سیدالشهداء یزد | بیمارستان سیدالشهداء یزد
سیاست های اصلی بیمارستان سیدالشهداء یزد

به منظور مشخص نمودن جهت‏ گیری‏ ها، روال‏ های کاری و اولویت‏ های بیمارستان برای اجرای منسجم وظایف، ماموریت‏ها و استراتژی‏ های تعیین شده با در نظرگرفتن سیاست‏ها و اهداف کلان سازمان‏ های بالادستی ، ماموریت بیمارستان و انتظارات ذینفعان کلیدی به شرح ذیل تدوین گردیده است:

  1. توجه و اجرای بهینه و مطلوب کلیه استانداردهای ابلاغی مراجع و سازمان‏های بالادستی
  2. حفظ و ارتقای مستمر کیفیت خدمات و مراقبت‌های بیمارستانی از طریق پایش و ارزیابی دوره‏ای
  3. توسعه کمی و کیفی فضاهای فیزیکی با توجه به الگوهای زیست محیطی و ارتقاء سلامت جامعه
  4. مدیریت بهینه منابع در تهیه و استفاده از دارو، لوازم و تجهیزات مصرفی با رعایت اصول کیفیت و ایمنی بیمار در چارچوب ضوابط و توجه ویژه به اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی
  5. حفظ و ارتقاء سطح رضایت مندی و تکریم بیماران، جامعه و کارکنان
  6. حفظ و ارتقاء ایمنی و سطح سلامت بیماران، همراهان و کارکنان و کاهش خطاهای پزشکی با اجرای برنامه‏ های اطلاع رسانی و آموزشی
  7. مدیریت سرمایه‏ های انسانی از طریق جذب، حفظ، ارتقاء دانش و توانمندی نیروهای متخصص، کارآمد و اخلاق مدار
  8. تعامل و عقد قرارداد با پیمانکاران در چارچوب ضوابط تعیین شده وآئین نامه معاملاتی بیمارستان و نظارت مستمر بر نحوه عملکرد پیمانکاران
  9. شفاف بودن میزان پرداختی بیماران با رعایت عدالت و مطابق تعرفه‏ های مصوب هیات وزیران