روز جهانی سالمندان

روز جهانی سالمندان | بیمارستان سیدالشهداء یزد

روز جهانی سالمندان | بیمارستان سیدالشهداء یزدروز جهانی سالمندان هر سال در اول اکتبر جشن گرفته می شود. این روز به منظور آگاهی از اهمیت سالمندان در جامعه ما و قدردانی از مشارکت آنها انتخاب شده است. معمولاً سالمندی با کاهش یا افت توانایی‌های جسمی، فکری، اجتماعی و… شناخته می‌شود و سالمندان به دلیل این تغییرات دچار مشکلات روحی و جسمی می‌شوند که نیاز به توجه ویژه دارد، تعیین روزی به نام روز سالمندان در جهت آگاه سازی افراد نسبت به این قشر است.