روزجهانی پیشگیری از بارداری

روزجهانی پیشگیری از بارداری | بیمارستان سیدالشهداء یزد

روزجهانی پیشگیری از بارداری | بیمارستان سیدالشهداء یزدروز جهانی پیشگیری از بارداری برای اولین بار در 26 سپتامبر در سال 2007 توسط ده سازمان بین المللی تنظیم خانواده برای افزایش آگاهی در مورد پیشگیری از بارداری و به منظور ایجاد تصمیم گیری آگاهانه در مورد تشکیل خانواده، به گونه ای که هر بارداری مورد نیاز باشد، جشن گرفته شد. روز جهانی پیشگیری از بارداری توسط ائتلافی از 15 سازمان غیردولتی بین المللی ، سازمان های دولتی و انجمن های علمی و پزشکی با هدف گسترش دانش صحیح در مورد سلامت جنسی و باروری حمایت می شود.