گردهمایی چشم پزشکان در بیمارستان تخصصی، فوق تخصصی سیدالشهداء یزد

دکتر علی اکبر حجت

.

دکتر علی اکبر حجت

رئیس هیئت مدیره بیمارستان سیدالشهداء یزد