اعضای هیئت مدیره

آقای جلیل مازار اتابکی

.

آقای جلیل مازار اتابکی

عضو هیئت مدیره بیمارستان سیدالشهداء یزد